Raportit

Mittaamisella tulee olla tarkoitus, eli siitä pitää olla hyötyä sekä louhijalle että mitattavalle kohteelle. Lähtökohtaisesti louhija seuraa räjäytystyön tärinävaikutusta ja säätää panostusta mittaustuloksia apuna käyttäen. Mittaukset toimivat myös työmaan valvojana, jolloin louhintatärinän mittauksen tarkoituksena on tarpeettomien vahinkojen estäminen. Mutta tärkeintä on, että mittaus tuo varmuutta työn oikealle suorittamiselle, jolloin myös ympäristö voi olla varma, että työ suoritetaan oikein. Hyvä mittaus menettää kuitenkin merkitystään, mikäli työstä ei raportoida säännöllisesti tai jos sitä ei päätetä mittausraporttiin.

Hyvin suoritettu mittaus voidaan todeta vain mittausraportista, jossa mitatut tulokset ovat ymmärrettäviä ja selkeitä. Nykyaikaiset mittarit tuottavat numeerisen datan lisäksi esim. aaltomuotokuvaajan, josta nähdään mittaustuloksen oikeellisuus sekä louhintatärinään liittyviä yksityiskohtia. Louhintatärinän osalta mitattavia suureita ja mittaussuuntia on useita, joten raportoinnin tulee koota kaikki mittaukseen liittyvä selkeästi luettavaan muotoon.

Nykyaikaiset mittarit ja suuret työmaat tuottavat valtavan määrän mittaustuloksia. Tällöin raportoinnin tulee olla tarkoituksen mukaista ja asiaa kokoavaa. NCVIB - projektiseurantaohjelma tuottaa kenttäkohtaisen räjäytyspöytäkirjan, mutta suosittelemme työmaakokouksiin tai työmaan päättymisen jälkeen mittausraporttia, johon on kerätty mittauspisteiden suurimmat tärinämittaustulokset.

Raportoinnin ollessa selkeää ja läpinäkyvää, toimii mittausraportointi myös työmaan käyntikorttina hyvin tehdylle työlle.